Werkgroep_Dijleland

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Werkgroep Dijleland - Beleid

plan GRUP Leuven

Deze werkgroep zet zich vol enthousiasme in voor alle beleidsmateries inzake ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Concreet betekent dit de opvolging van structuurplannen, structuurvisies, sectorplannen, enz… op de verschillende beleidsniveaus (Europees, federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) en de daarmee verwante regelgeving en activiteiten zoals commissies, adviesraden, openbare onderzoeken, vergunningen en handhaving.

 

In de werkgroep wordt van gedachten gewisseld over 'megatrends'; wordt kennis gedeeld over diverse processen en projecten, maar worden ook gezamenlijke standpunten ingenomen en worden constructieve voorstellen voor aanpassingen aan bestaand beleid opgesteld.

Leden van de werkgroep dragen deze uit in de diverse organen waarin ze zetelen, het standpunt wordt schriftelijk overgemaakt of in bilateraal overleg besproken.

 

Het geografisch werkingsgebied van de werkgroep ligt in principe binnen de grenzen van het Regionaal Landschap Dijleland maar beperkt zich in de praktijk voornamelijk tot de grote Leuvense agglomeratie en het gebied ten zuiden hiervan. Hierin begrepen is overleg en opvolging rond evoluties in het Dijleland in Waals-Brabant.

 

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VHM vzw en van natuurverenigingen uit de Leuvense regio en daarbuiten. Deze samenwerking gebeurt op een vrijwillige basis.

 

Verkiezingsmemoranda

 

Leuven

 

Bertem

 

Oud-Heverlee

 

Huldenberg

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58