Stadsnatuur
tuin HIW KUL

Stadsnatuur Leuven

Door de oprukkende versnippering en verstening van de open ruimte en de intensivering van de landbouw krijgen steeds minder soorten een kans zich te handhaven op het platteland.  Voor veel soorten is de bebouwde omgeving, vooral de groene gordel rond de stadskernen, een laatste toevluchtsoord. In de tuinen van ons verkavelings-Vlaanderen is de biodiversiteit inderdaad groter dan in het buitengebied en in de binnenstad.


Nochtans kunnen ook stadskernen, met hun netwerken van spoorwegen en rivieren en een grote verscheidenheid aan andere biotopen zoals daken, muren, parken, opslagplaatsen, rangeerterreinen enz. potentieel heel veel soorten herbergen.  Meestal gaat het wel om soorten die op de dynamiek en de specifieke leefomstandigheden in de stad kunnen inspelen.


Die biodiversiteit moet echter bewaakt en verdedigd worden want ook in de binnenstad komt de natuur steeds meer in de verdrukking. Om de open ruimte te sparen dringt inbreiding zich op. Verlaten industriële sites, bouwvallige gebouwen en leegstaande panden krijgen door stadsrenovatie een nieuw leven. Maar de gretige blikken van vastgoedspeculanten vallen steeds vaker ook op de laatste kloostertuinen en ingesloten groene plekjes.  Juist dat groen dat nodig is om een stad leefbaar te houden.


Sensibilisatie

Om meer mensen te sensibiliseren heeft VHM, lang voor het onderwerp meer in de belangstelling kwam, een les “Natuur in de bebouwde Omgeving “ laten opnemen in de opleiding van natuur- en stadsgidsen en als thema geprogrammeerd In bijscholingsavonden.


Beleidsinstrumenten voor behoud en beheer

Liever dan altijd aan de klaagmuur te blijven staan werd voor een proactieve aanpak gekozen. Een projectmedewerker,  kreeg als taak de biodiversiteit in Leuven in kaart te brengen en tegelijk instrumenten aan te reiken voor een geoptimaliseerd beheer van de publieke ruimte. Zijn werk werd in 2013 gepubliceerd in de brochure: “Groen in Leuven” en onder ruime belangstelling voorgesteld op een symposium in het provinciehuis.

Het Project werd gerealiseerd met steun van de Provincie Vlaams Brabant en de Stad Leuven en met medewerking van Natuurpunt Oost-Brabant en het Regionaal Landschap Dijleland. 

Download "Natuur in Leuven"


Download de publicatie hier;


of koop in onze winkel een gedrukt exemplaar


Deelname aan (groen) beleid van de stad

VHM is vertegenwoordigd zowel in de Leuvense Milieuraad als in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. VHM vertegenwoordigers hebben ook actief deelgenomen aan de visievorming rond de toekomst van de stad in het “Leuven Overmorgen “ overleg en zijn actief betrokken bij “Leuven Klimaatneutraal 2030”  en “Vlaams Brabant Klimaatneutraal”. Verder wordt veel energie geïnvesteerd in de discussie ter gelegenheid van inspraakrondes  voor projecten waar aanwezige natuurwaarden en groene ruimten dreigen vernietigd te worden (vb. Janseniussite, Kartuizerij, Accosite, Montfortanen-park, Bruulparking, Parkveld) of waar nodige vergroening niet in de plannen wordt meegenomen (Klankbordgroep ziekenhuissite).  In laatste instantie worden bezwaarschriften ingediend ter gelegenheid van de verplichte inspraakperiode  bij de publicatie  van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs). Ondanks het schaarse succes dat daarbij tot hiertoe behaald werd, zal VHM vzw ook in de toekomst niet nalaten haar stem te laten horen als pleitbezorger voor een groenere en gezondere stad waar mens, dier en plant op een harmonieuze manier kunnen samenwonen.

Meer weten over onze wandelingen ?
 

Webpagina Visit Leuven